Zarząd

Zarząd Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców został powołany do kierowania całą działalnością Federacji zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz do reprezentacji Federacji na zewnątrz. Do jego kompetencji należy kierowanie bieżącą pracą Federacji, realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, zarządzanie majątkiem Federacji, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Federacji, działanie w imieniu Federacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, przyjmowanie i wykluczanie Członków Federacji, zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

Członkowie Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców wybrani zostali podczas posiedzenia Członków-Założycieli, które odbyło się w Sheraton Warsaw Hotel w dniu 21 stycznia 2017 roku. Wyłonieni jednogłośnie do kierowania pracami Federacji Członkowie Zarządu to doskonale zintegrowany zespół profesjonalistów, reprezentujący sektor prywatnej ochrony bezpieczeństwa: to detektywi – prawnicy, nauczyciele akademiccy, oficerowie Policji i służb specjalnych o uznanym dorobku zawodowym, niezbędnym doświadczeniu i niekwestionowanych kompetencjach; to ludzie, którym zaufała Federacja – najlepsi z najlepszych.

Prezes Zarządu

Pracami Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców kieruje Prezes Zarządu. Uchwałą nr 6 Członków Założycieli zgromadzonych w dniu 21 stycznia 2017 roku na Zebraniu Założycielskim stowarzyszenia pn. „Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców” w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2, potwierdzoną uchwałą nr 1/2017 Zarządu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenia – Przedsiębiorców, podjętą jednogłośnie podczas posiedzenia inauguracyjnego Federacji w Warszawie w Hotelu Sheraton, przy ulicy Bolesława Prusa 2, w Sali „Rzym”, w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców z dnia 21 stycznia 2017 roku, na Prezesa Zarządu wybrany został Wiesław J. Modrakowski.

Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych

Organizacją pracy Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców kieruje Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych. Uchwałą nr 6 Członków Założycieli zgromadzonych w dniu 21 stycznia 2017 roku na Zebraniu Założycielskim stowarzyszenia pn. „Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców” w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2, potwierdzoną, uchwałą nr 1/2017 Zarządu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenia – Przedsiębiorców podjętą jednogłośnie podczas posiedzenia inauguracyjnego Federacji w Warszawie w Hotelu Sheraton, przy ulicy Bolesława Prusa 2, w Sali „Rzym”, w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców z dnia 21 stycznia 2017 roku, na Wiceprezesa Zarządu ds. Organizacyjnych wybrany został Jerzy Partyła.

Wiceprezes Zarządu ds. Prawnych

Obrotem prawnym z udziałem Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców kieruje Wiceprezes Zarządu ds. Prawnych. Uchwałą nr 6 Członków Założycieli zgromadzonych w dniu 21 stycznia 2017 roku na Zebraniu Założycielskim stowarzyszenia pn. „Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców” w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2, potwierdzoną uchwałą nr 1/2017 Zarządu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenia – Przedsiębiorców podjętą jednogłośnie podczas posiedzenia inauguracyjnego Federacji w Warszawie w hotelu Sheraton, przy ulicy Bolesława Prusa 2, w Sali „Rzym”, w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców z dnia 21 stycznia 2017 roku, na Wiceprezesa Zarządu ds. Prawnych wybrany został Marcin Berent.

Sekretarz Zarządu

Nad porządkiem obrad Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców czuwa i nadzór sprawuje Sekretarz. Uchwałą nr 6 Członków Założycieli zgromadzonych w dniu 21 stycznia 2017 roku na Zebraniu Założycielskim stowarzyszenia pn. „Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców” w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2, potwierdzoną uchwałą nr 1/2017 Zarządu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenia – Przedsiębiorców podjętą jednogłośnie podczas posiedzenia inauguracyjnego Federacji w Warszawie w hotelu Sheraton, przy ulicy Bolesława Prusa 2, w Sali „Rzym”, w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców z dnia 21 stycznia 2017 roku, na Sekretarza wybrany został Eugeniusz Kazienko.

Członek Zarządu

Współodpowiedzialny za działania Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców, powołanego do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentacji Stowarzyszenie na zewnątrz jest Członek Zarządu. Uchwałą nr 6 Członków Założycieli zgromadzonych w dniu 21 stycznia 2017 roku na Zebraniu Założycielskim stowarzyszenia pn. „Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców” w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2, potwierdzoną uchwałą nr 1/2017 Zarządu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenia – Przedsiębiorców podjętą jednogłośnie podczas posiedzenia inauguracyjnego Federacji w Warszawie w hotelu Sheraton, przy ulicy Bolesława Prusa 2, w Sali „Rzym”, w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców z dnia 21 stycznia 2017 roku, na Członka Zarządu wybrany został Rafał Gospodarczyk.

 

Skład Zarządu tworzą:

Prezes Zarządu

Wiesław Jan MODRAKOWSKI – doktor nauk prawnych, prywatny licencjonowany detektyw, założyciel firm EXPERTUS security-secret-services Group® w Warszawie (od 1990) – w tym marek: EXPERTUS® i MODRAKOWSKI24.PL®

Założyciel, członek zwyczajny i Prezes Zarządu POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW – Stowarzyszenia Przedsiębiorców® oraz Dyrektor Zarządzający Kancelarii Audytu Bezpieczeństwa tej Federacji.

Członek wielu krajowych i międzynarodowych organizacji ochrony bezpieczeństwa osób i biznesu – w tym Zrzeszenia Prawników Polskich, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz International Association of Auto Theft Investigators, International Police Association i World Association of Detectives.

Prokurent Agencji Detektywistycznej & Ochrony Biznesu „Detektywi & Prawnicy ds. karnych, gospodarczych i majątkowo-rozwodowych” EXPERTUS security-secret-services® oraz Agencji Wywiadu Gospodarczego MODRAKOWSKI24.pl® w Warszawie.

Doradca ds. bezpieczeństwa kontrwywiadowczej ochrony kontraktów i korporacji; autor wielu specjalistycznych opracowań z zakresu kontrwywiadowczej i ekonomicznej ochrony państwa.

Twórca i organizator systemu szkoleń w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym oraz współautor opracowań zasad rozpoznawania przestępczości ekonomicznej, zwłaszcza w opodatkowaniu podatkami pośrednimi.

Współtwórca podstaw uregulowań zawodu detektywa.

Absolwent (1977) i doktor nauk prawnych (1986) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Były oficer Biura ds. Przestępczości Gospodarczej Komendy Głównej Policji, uczestnik i negocjator procedur legislacyjnych w zakresie ustaw o ochronie osób i mienia. Wykładowca, adiunkt i profesor Instytutu Nauk Policyjnych. Był Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego (1998-2004) oraz Prezesem Zarządu Warszawskiego Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA (2010-2013). W l. 2013-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.

Hobby: detektywistyka, fotografia reporterska, literatura faktu i podróże.

E-mail: modrakowski@pfdsp.pl

Wiceprezes Zarządu ds. prawnych

Marcin BERENT – prawnik, detektyw, historyk; założyciel, członek zwyczajny i Wiceprezes ds. Prawnych Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców®; Dyrektor Instytutu Detektywistyki afiliowanego przy tejże Federacji; prawnik i prywatny licencjonowany detektyw w Agencji Detektywistycznej & Ochrony Biznesu „Detektywi & Prawnicy ds. karnych, gospodarczych i majątkowo-rozwodowych EXPERTUS security-secret-services® Group” w Warszawie; ekspert detektywistycznego wywiadu gospodarczego w agencji detektywistycznej MODRAKOWSKI24.pl® w Warszawie.

Ekspert doraźny Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, a także ekspert prywatnego sektora bezpieczeństwa; gwarant zachowania tajemnicy informacji niejawnych z poświadczeniem bezpieczeństwa Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykładowca Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa Śląskiego Centrum Edukacji „Oświata” w Katowicach – szkoleniowiec detektywów polskich.

W latach 2015-2016 najpierw członek wspierający Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, następnie jego Konsultant Prawny; prawnik i ekspert prawny w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy” w Olsztynie.

Autor (współautor) i redaktor (współredaktor) ponad 40 pozycji piśmienniczych z zakresu prawa karnego materialnego, procedury karnej, kryminalistyki i detektywistyki, w tym komentarza do kodeksu karnego i monografii nt. warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Członek kół i towarzystw naukowych, kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych, także ich opiekun; wielokrotny stypendysta naukowy wydziałów prawa polskich uniwersytetów. Uczestnik blisko 150 konferencji i wydarzeń naukowych, także ich współorganizator i prelegent, w tym posiedzeń Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach Sejmu RP, Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk, Rady Polityki Penitencjarnej.

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pełnił wiele funkcji, był m.in. członkiem Zarządu Samorządu Doktorantów UMK, członkiem Komisji Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów UMK, obrońcą ws. odpowiedzialności studentów i doktorantów UMK, tutorem studentów I roku WPiA UMK.

Hobby: prawo, historia i psychologia

E-mail: berent@pfdsp.pl

Sekretarz Zarządu

Andrzej Machowski – emerytowany podinspektor policji, twórca idei detektywa korporacyjnego, pełni funkcję Key Account Director i Projekt Managera w Beta Security System Ltd oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia Szkoleniowców Sztuk i Systemów Walk Obronnych „Husar”; pełnomocnik firmy: AMI 4 Secure Business Iwona Machowska; współpracuje z wyższymi uczelniami i instytucjami oświatowymi jako nauczyciel akademicki i wykładowca.

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje głównie na edukacji branży „security” i detektywistyki w Polce, krzewiąc kulturę bezpieczeństwa i wzmacnianie społecznej świadomości zagrożeń cywilizacyjnych. Jako podinspektor Policji był odpowiedzialny za wdrażanie i realizację w woj. śląskim programów profilaktycznych i kampanii społecznych („Razem bezpieczniej”, „Pełnosprawne bezpieczeństwo”). ”. Był pomysłodawcą i organizatorem międzynarodowych konferencji i targów dla bezpieczeństwa na terenie EXPO Silesia w Sosnowcu.

Autor programów i trener wiodący projektów w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Autor publikacji Zagrożenia bioterroryzmem, artykułów w kwartalniku „Policja”, dwumiesięczniku „Ochrona Mienia i Informacji” oraz w wydawnictwach Colegium Bobolanum i Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy.

Kierownik ds. bezpieczeństwa, posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.

W 2013 r. uzyskał tytuł Rzeczoznawcy Polskiej Izby Ochrony (specjalizacja: ochrona osób i mienia i zarządzanie bezpieczeństwem, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa). Od 2015 r. wpisany na listę biegłych sądowych w ww. zakresie przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Audytor bezpieczeństwa dla sektora cash procesingu w Polsce, autor załączników antyterrorystycznych i planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochrony.

Absolwent: Akademii Spraw Wewnętrznych w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego, Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku administracja publiczna, studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku ochrona osób i mienia oraz w Wyższej Szkole Biznesu w zakresie zarządzania ryzykiem.

Hobby: turystyka rowerowa

E-mail: machowski@pfdsp.pl

AKTUALNOŚCI

Szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa

14.11.2022

 

TERMIN SZKOLENIA 26 listopada 2022 r. - 11 grudnia 2022 r.   ZAPRASZAMY!

 

SZKOLENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA

szkolenie weekendowe (3 weekendy - soboty i niedziele) w godz. 08:00-16:00

Jedyne w Polsce szkolenie pod patronatem Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców.

Dodatkowo - 10 godzin szkolenia z zakresu kryminal...

II Ogólnopolska Konferencja Popularnonaukowa

10.11.2022
AGENDA

CZĘŚĆ I Moderator: mgr Andrzej Machowski – PFD-SP®

8.30-9.00

Rejestracja uczestników

9.00-9.10

Więcej

zakończenie kursu dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

18.09.2022

W dniach 03-18.09.2022r. w Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa Oświata i Biznes w Katowicach odbył się pod patronatem Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców kurs dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

W trakcie szkolenia kursanci musieli zmierzyć się nie tylko z zawiłymi przepisami ustawy o usługach detektywistycznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych czy ustawy o ochronie danych osobowych, ale i stwo...

Zaproszenie na konferencję

08.10.2021

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz 

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „COMMUNITY” Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice   

Serdecznie zaprasza do udziału w Konfe...

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

  • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
  • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
  • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
BBM Andrzej Machowski
BBM Andrzej Machowski
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
REX Company S.A.
REX Company S.A.
AXA Expert
AXA Expert
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN
KOB GROUP
KOB GROUP
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH