Zarząd

Zarząd Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców został powołany do kierowania całą działalnością Federacji zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz do reprezentacji Federacji na zewnątrz. Do jego kompetencji należy kierowanie bieżącą pracą Federacji, realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, zarządzanie majątkiem Federacji, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Federacji, działanie w imieniu Federacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, przyjmowanie i wykluczanie Członków Federacji, zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

Członkowie Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców wybrani zostali podczas posiedzenia Członków-Założycieli, które odbyło się w Sheraton Warsaw Hotel w dniu 21 stycznia 2017 roku. Wyłonieni jednogłośnie do kierowania pracami Federacji Członkowie Zarządu to doskonale zintegrowany zespół profesjonalistów, reprezentujący sektor prywatnej ochrony bezpieczeństwa: to detektywi – prawnicy, nauczyciele akademiccy, oficerowie Policji i służb specjalnych o uznanym dorobku zawodowym, niezbędnym doświadczeniu i niekwestionowanych kompetencjach; to ludzie, którym zaufała Federacja – najlepsi z najlepszych.

Prezes Zarządu

Pracami Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców kieruje Prezes Zarządu. Uchwałą nr 6 Członków Założycieli zgromadzonych w dniu 21 stycznia 2017 roku na Zebraniu Założycielskim stowarzyszenia pn. „Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców” w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2, potwierdzoną uchwałą nr 1/2017 Zarządu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenia – Przedsiębiorców, podjętą jednogłośnie podczas posiedzenia inauguracyjnego Federacji w Warszawie w Hotelu Sheraton, przy ulicy Bolesława Prusa 2, w Sali „Rzym”, w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców z dnia 21 stycznia 2017 roku, na Prezesa Zarządu wybrany został Wiesław J. Modrakowski.

Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych

Organizacją pracy Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców kieruje Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych. Uchwałą nr 6 Członków Założycieli zgromadzonych w dniu 21 stycznia 2017 roku na Zebraniu Założycielskim stowarzyszenia pn. „Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców” w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2, potwierdzoną, uchwałą nr 1/2017 Zarządu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenia – Przedsiębiorców podjętą jednogłośnie podczas posiedzenia inauguracyjnego Federacji w Warszawie w Hotelu Sheraton, przy ulicy Bolesława Prusa 2, w Sali „Rzym”, w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców z dnia 21 stycznia 2017 roku, na Wiceprezesa Zarządu ds. Organizacyjnych wybrany został Jerzy Partyła.

Wiceprezes Zarządu ds. Prawnych

Obrotem prawnym z udziałem Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców kieruje Wiceprezes Zarządu ds. Prawnych. Uchwałą nr 6 Członków Założycieli zgromadzonych w dniu 21 stycznia 2017 roku na Zebraniu Założycielskim stowarzyszenia pn. „Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców” w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2, potwierdzoną uchwałą nr 1/2017 Zarządu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenia – Przedsiębiorców podjętą jednogłośnie podczas posiedzenia inauguracyjnego Federacji w Warszawie w hotelu Sheraton, przy ulicy Bolesława Prusa 2, w Sali „Rzym”, w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców z dnia 21 stycznia 2017 roku, na Wiceprezesa Zarządu ds. Prawnych wybrany został Marcin Berent.

Sekretarz Zarządu

Nad porządkiem obrad Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców czuwa i nadzór sprawuje Sekretarz. Uchwałą nr 6 Członków Założycieli zgromadzonych w dniu 21 stycznia 2017 roku na Zebraniu Założycielskim stowarzyszenia pn. „Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców” w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2, potwierdzoną uchwałą nr 1/2017 Zarządu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenia – Przedsiębiorców podjętą jednogłośnie podczas posiedzenia inauguracyjnego Federacji w Warszawie w hotelu Sheraton, przy ulicy Bolesława Prusa 2, w Sali „Rzym”, w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców z dnia 21 stycznia 2017 roku, na Sekretarza wybrany został Eugeniusz Kazienko.

Członek Zarządu

Współodpowiedzialny za działania Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców, powołanego do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentacji Stowarzyszenie na zewnątrz jest Członek Zarządu. Uchwałą nr 6 Członków Założycieli zgromadzonych w dniu 21 stycznia 2017 roku na Zebraniu Założycielskim stowarzyszenia pn. „Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców” w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2, potwierdzoną uchwałą nr 1/2017 Zarządu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenia – Przedsiębiorców podjętą jednogłośnie podczas posiedzenia inauguracyjnego Federacji w Warszawie w hotelu Sheraton, przy ulicy Bolesława Prusa 2, w Sali „Rzym”, w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców z dnia 21 stycznia 2017 roku, na Członka Zarządu wybrany został Rafał Gospodarczyk.

 

Skład Zarządu tworzą:

Prezes Zarządu

Wiesław Jan MODRAKOWSKI – doktor nauk prawnych, prywatny licencjonowany detektyw, założyciel firm EXPERTUS security-secret-services Group® w Warszawie (od 1990) – w tym marek: EXPERTUS® i MODRAKOWSKI24.PL®

Założyciel, członek zwyczajny i Prezes Zarządu POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW – Stowarzyszenia Przedsiębiorców® oraz Dyrektor Zarządzający Kancelarii Audytu Bezpieczeństwa tej Federacji.

Członek wielu krajowych i międzynarodowych organizacji ochrony bezpieczeństwa osób i biznesu – w tym Zrzeszenia Prawników Polskich, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz International Association of Auto Theft Investigators, International Police Association i World Association of Detectives.

Prokurent Agencji Detektywistycznej & Ochrony Biznesu „Detektywi & Prawnicy ds. karnych, gospodarczych i majątkowo-rozwodowych” EXPERTUS security-secret-services® oraz Agencji Wywiadu Gospodarczego MODRAKOWSKI24.pl® w Warszawie.

Doradca ds. bezpieczeństwa kontrwywiadowczej ochrony kontraktów i korporacji; autor wielu specjalistycznych opracowań z zakresu kontrwywiadowczej i ekonomicznej ochrony państwa.

Twórca i organizator systemu szkoleń w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym oraz współautor opracowań zasad rozpoznawania przestępczości ekonomicznej, zwłaszcza w opodatkowaniu podatkami pośrednimi.

Współtwórca podstaw uregulowań zawodu detektywa.

Absolwent (1977) i doktor nauk prawnych (1986) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Były oficer Biura ds. Przestępczości Gospodarczej Komendy Głównej Policji, uczestnik i negocjator procedur legislacyjnych w zakresie ustaw o ochronie osób i mienia. Wykładowca, adiunkt i profesor Instytutu Nauk Policyjnych. Był Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego (1998-2004) oraz Prezesem Zarządu Warszawskiego Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA (2010-2013). W l. 2013-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.

Hobby: detektywistyka, fotografia reporterska, literatura faktu i podróże.

E-mail: modrakowski@pfdsp.pl

Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych

Jerzy PARTYŁA – były oficer kontrwywiadowczego zabezpieczenia przemysłu, licencjonowany prywatny detektyw; założyciel, członek zwyczajny i Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW – Stowarzyszenia Przedsiębiorców.

Absolwent Politechniki Krakowskiej i Studium Podyplomowego Akademii Spraw Wewnętrznych.

Założyciel (13.02.1988 r.) i Prezes Zarządu Agencji Detektywistycznej PREVENT w Krakowie.

Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu pierwszej organizacji zrzeszającej detektywów – Polskiego Stowarzyszenia Pracodawców Agencji Ochrony Osób Mienia i Usług Detektywistycznych (1989-1992).

Współzałożyciel i pierwszy Prezes Zarządu Małopolskiego Związku Firm Ochrony Osób Mienia i Usług Detektywistycznych (1994-2002).

Członek Zarządu Krajowego Związku Pracodawców Agencji Ochrony Osób Mienia i Usług Detektywistycznych (1996-2002). Były wykładowca w Pomaturalnej Szkole Detektywów w Krakowie (1991.)

Hobby: podróże, motoryzacja, literatura

E-mail: partyla@pfdsp.pl

Wiceprezes Zarządu ds. prawnych

Marcin BERENT – prawnik, detektyw, historyk; założyciel, członek zwyczajny i Wiceprezes ds. Prawnych Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców®; Dyrektor Instytutu Detektywistyki afiliowanego przy tejże Federacji; prawnik i prywatny licencjonowany detektyw w Agencji Detektywistycznej & Ochrony Biznesu „Detektywi & Prawnicy ds. karnych, gospodarczych i majątkowo-rozwodowych EXPERTUS security-secret-services® Group” w Warszawie; ekspert detektywistycznego wywiadu gospodarczego w agencji detektywistycznej MODRAKOWSKI24.pl® w Warszawie.

Ekspert doraźny Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, a także ekspert prywatnego sektora bezpieczeństwa; gwarant zachowania tajemnicy informacji niejawnych z poświadczeniem bezpieczeństwa Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykładowca Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa Śląskiego Centrum Edukacji „Oświata” w Katowicach – szkoleniowiec detektywów polskich.

W latach 2015-2016 najpierw członek wspierający Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, następnie jego Konsultant Prawny; prawnik i ekspert prawny w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy” w Olsztynie.

Autor (współautor) i redaktor (współredaktor) ponad 40 pozycji piśmienniczych z zakresu prawa karnego materialnego, procedury karnej, kryminalistyki i detektywistyki, w tym komentarza do kodeksu karnego i monografii nt. warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Członek kół i towarzystw naukowych, kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych, także ich opiekun; wielokrotny stypendysta naukowy wydziałów prawa polskich uniwersytetów. Uczestnik blisko 150 konferencji i wydarzeń naukowych, także ich współorganizator i prelegent, w tym posiedzeń Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach Sejmu RP, Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk, Rady Polityki Penitencjarnej.

W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pełnił wiele funkcji, był m.in. członkiem Zarządu Samorządu Doktorantów UMK, członkiem Komisji Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów UMK, obrońcą ws. odpowiedzialności studentów i doktorantów UMK, tutorem studentów I roku WPiA UMK.

Hobby: prawo, historia i psychologia

E-mail: berent@pfdsp.pl

Sekretarz Zarządu

Eugeniusz KAZIENKO – emerytowany wyższy oficer policji – podinspektor pionu zwalczania przestępstw gospodarczych, licencjonowany detektyw. Założyciel, członek zwyczajny i Sekretarz Zarządu Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców®.

Od 2004 r. właściciel przedsiębiorstwa DETEKTYWI Eugeniusz Kazienko z siedzibą w Koszalinie.

W l. 2013-2016  członek Zarządu i sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.

W l. 1991-2004 prezes Zarządu Wywiadowni Gospodarczej INFO-BUSINESS Usługi Detektywistyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie.

Hobby: ochrona środowiska

E-mail: kazienko@pfdsp.pl

Członek Zarządu

Rafał GOSPODARCZYK – absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach na kierunku Administracja Systemami Bezpieczeństwa, oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo administracyjne.

Licencjonowany prywatny detektyw; założyciel, członek zwyczajny i Członek Zarządu POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW – Stowarzyszenia Przedsiębiorców® .

Przedsiębiorca od 2002 roku; od 2004 roku właściciel przedsiębiorstwa prywatnego AGENCJA OCHRONY GOSPODARCZYK.

Od kwietnia 2013 r., Prezes Zarządu Spółki – agencja Ochrony GOSPODARCZYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Współzałożyciel i udziałowiec w Agencji Ochrony GRAF Spółka Jawna.

Członek Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA (od 2004), oraz Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów (2010 - 2016).

Członek Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Hobby: detektywistyka, fotografia reporterska, literatura faktu i podróże.

E-mail: gospodarczyk@pfdsp.pl

AKTUALNOŚCI

Szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa

07.12.2018
Zarząd Polskiej Federacji Detektywów®

zaprasza na
SZKOLENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA
Najbliższe szkolenie weekendowe w terminie 12-27.01.2019 r.

Marcin Berent, Wiceprezes Polskiej Federacji Detektywów, doktorem nauk prawnych

25.10.2018

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® ma przyjemność i zaszczyt zawiadomić, że Marcin Berent, Wiceprezes ds. Prawnych, został doktorem nauk prawnych.

Marcin Berent uzyskał stopień naukowy doktora w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej – „prawo” ze specjalnością „prawo karne” na podstawie liczącej sobie blisko 600 stron rozprawy doktorskiej pod tytułem &bd...

Relacja z kursu detektywa

22.10.2018

W trakcie kursu detektywa w CSKiD Oświata w Katowicach, który odbywa się pod patronatem PFD SP® wykład z zakresu inwigilacji elektronicznej wygłosił Maciej Palenik z firmy DMS Serwis z Sosnowca. Przedstawił możliwości  wyodrębniania i ekstrakcji danych z telefonów mobilnych, komputerów, urządzeń gps i innych nośników elektronicznych przy użyciu najnowszej generacji sprzętu UFED Ultimate.W najbliższym czasie planowane j...

Szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa

10.10.2018
Zarząd Polskiej Federacji Detektywów®

zaprasza na
SZKOLENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA
Najbliższe szkolenie weekendowe w terminie 13-28.10.2018 r.

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

  • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
  • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
  • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
REX Company S.A.
REX Company S.A.
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektyw Koszalin
Detektyw Koszalin
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN