Wstąpienie do PFD

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy & Przyjaciele,

z dumą i satysfakcją przywołując najlepsze tradycje polskiej detektywistyki; bacząc na nieodległy, lecz historycznie ustabilizowany jej rodowód; mając na uwadze prawa i powinności detektywa polskiego; w poczuciu rzetelności i poszanowania dla wartości zawodu; w uznaniu jego rangi; w trosce o pomyślność i rozwój; pomni wcześniejszych doświadczeń; pragnąc przeciwstawić się ewentualnej deterioracji; kierując się ambicją ustanowienia nowej jakości i dążąc do integracji środowiskowej pod sztandarem organizacji; zapraszając do współpracy na rzecz budowy nowego frontu jednoczącego wysiłki dla normatywnego wzmocnienia zawodu; zabiegając o przyznanie mu odpowiedniego statusu oraz sprzęgnięcia z nim niezbędnych uprawnień i kompetencji; rozwijając branżowe wzorce i odrzucając wszelkie nieprawidłowości; łącząc profil społeczny z biznesową parasolką; wyrażając przekonanie, że już czas na zmiany; przekuwając słowa w czyny, niniejszym w imieniu POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW - Stowarzyszenia Przedsiębiorców® z a p r a s z a m do uświetnienia struktur naszej organizacji poprzez wzbogacenie grona Członków naszej Federacji swoją osobą.

POLSKA FEDERACJA DETEKTYWÓW - Stowarzyszenie Przedsiębiorców® jest podmiotem prawa publicznego, powołanym jeszcze w 2016 roku przez grupę inicjatywną składającą się z przedstawicieli prywatnego sektora ochrony bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza przedstawicieli branży detektywistycznej o ugruntowanej pozycji na rynku usług detektywistycznych i z wieloletnim doświadczeniem, a także przez byłych oficerów Policji i służb specjalnych oraz prawników, tak praktyków szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości, jak teoretyków uniwersyteckich, wykładowców szkolących kandydatów do zawodu detektywa ale także już wykonujących ten zawód kadry detektywistyczne oraz kandydatów dla organów ochrony prawnej w Polsce. Jest to organizacja przedsiębiorców usług detektywistycznych ochrony prywatności i biznesu a de facto także wielu pokrewnych branż, tj. kryminalistycznej, kryminologicznej, psychologicznej i audytu bezpieczeństwa.

POLSKA FEDERACJA DETEKTYWÓW - Stowarzyszenie Przedsiębiorców® w swych założeniach powstała jako podmiot o ambicjach korporacyjnych, którego celem stać ma się zjednoczenie i konsolidacja reprezentantów środowiskowych prywatnego sektora ochrony bezpieczeństwa dla wspólnego podnoszenia jakości usług detektywistycznych w Polsce.

POLSKA FEDERACJA DETEKTYWÓW - Stowarzyszenie Przedsiębiorców® stać ma się także biznesową parasolką, konstytuującą się jako dystrybutor i realizator zleceń detektywistycznych o skali ogólnopolskiej oraz na terenie Unii Europejskiej i w innych regionach świata, jeżeli takie będą potrzeby i możliwości organizacyjne naszej Federacji oraz współpracujących z nami detektywami i doradcami zrzeszonymi w branżowych federacjach międzynarodowych IPA, IAATI, IKD i WAD.

Podstawowe założenia, jakie legły u podstaw powołania POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW - Stowarzyszenia Przedsiębiorców® uprawniają do wyrażenia przekonania, że jest to projekt unikalny w skali kraju, ale także bez precedensu w aspekcie zagranicznym, który nie ma i – w ujęciu retrospektywnym – nigdy nie miał swego odpowiednika. Przeświadczenie o realnej szansie powodzenia całego projektu znajduje zakotwiczenie w znakomitym zespole ekspertów, który jest gwarantem sukcesu, wszak wszystko zależy od nas – dlatego tak bardzo zależy nam na przyjęciu naszego zaproszenia, którym chcielibyśmy zamanifestować swe przekonanie, że istotnym elementem warunkującym sukces Federacji jest Pańskie przystąpienie do jej szeregów. Nasze wyobrażenia w powyższym względzie czerpią również z unikalnej struktury nadanej Federacji, na którą składa się – prócz organów zwyczajowo w stowarzyszeniu przyjętych – Rada Programowa PFD®, Centrum Szkolenia Detektywów PFD® oraz Instytut Detektywistyki i Kancelaria Audytu Bezpieczeństwa PFD®, którego produktami będą organizowane konferencje naukowe oraz usługi detektywistyczne pod marką Federacji.

Zgodnie z przyjętymi założeniami RADA PROGRAMOWA procedować ma jako niepowtarzalne grono ekspertów związanych z Federacją o uznanym dorobku naukowym w obszarze nauk prawnych i im pokrewnych, a także o ugruntowanym doświadczeniu w aplikowaniu rozwiązań prawno-kryminalistycznych, kryminologicznych, psychologicznych i etycznych do praktyki zawodu detektywa w Polsce oraz potencjale wdrożeniowym w tym zakresie. RADA PROGRAMOWA stać ma się jej merytorycznym skrzydłem, modelującym aktywność naukowo-badawczą, którą prowadzić zamierza sama Federacja na potrzeby doskonalenia rynku usług detektywistycznych w Polsce z przeslaniem do przedstawicieli zawodu w innych krajach – zrzeszonych w różnych branżowych organizacjach takich jak WAD, IKD, IAATI i IPA do których również nasza Federacja złożyła aplikacje.

CENTRUM SZKOLENIA DETEKTYWÓW , działające autonomicznie pod sztandarem Federacji, czerpiąc z wiedzy i doświadczenia Rady Programowej Federacji, stać ma się ciałem naukowo-dydaktycznym, odpowiedzialnym za kształcenie detektywów polskich w ramach obowiązkowych szkoleń dla kandydatów na detektywów, które przewidziane zostały wymogami prawa ale także kształcenie specjalistyczne detektywów. Już teraz członkowie Federacji oraz osoby przy niej afiliowane poszczycić mogą się znaczącymi osiągnięciami obejmującymi nie tylko działalność szkoleniową, lecz także publikacyjną oraz konferencyjną w celu analizy uregulowań oraz praktycznych zagadnień zawodu detektywa.

Odrębną jednostką afiliowaną przy Federacji stać ma się INSTYTUT DETEKTYWISTYKI stanowiący naukowe skrzydło Federacji – stać ma się wyrazicielem jej naukowych ambicji i rozwijana uprzednio podjętych inicjatyw poprzez: prowadzenie badań naukowych w obszarze wiedzy detektywistycznej, czerpiąc z osiągnięć kryminalistyki i nauk dla niej podstawowych, takich jak prawo karnego materialne i procesowe, a także prowadzenie badań nad stanem detektywistyki polskiej dla stałego doskonalenia regulacji prawnej tego zawodu.

Natomiast powołana KANCELARIA AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA, to organizacja gospodarcza Członków Federacji, korzystających nieodpłatnie z różnych możliwości weryfikacji danych posiadanych przez Federację na zasadzie wyłączności i niezależnie od struktur statutowych Federacji.

POLSKA FEDERACJA DETEKTYWÓW - Stowarzyszenie Przedsiębiorców® już teraz mocna jest siłą, doświadczeniem, umiejętnościami i dorobkiem Członków, którzy – swymi dotychczasowymi osiągnięciami – wnieśli istotny wkład w jej powstanie, dzięki czemu do obrotu stowarzyszeniowego Federacja wchodzi jako nowa jakość powstała na podbudowie realnej wiedzy i doświadczenia. Pośród osiągnięć i inicjatyw podjętych i częściowo zrealizowanych przez Członków Federacji wskazać należy – wymieniając jedynie przykładowo – osiągnięcia na polu rozwoju nauki o detektywistyce, opracowanie standardów w zakresie deontologii wykonywania zawodu detektywa w Polsce czy stanowisko w sprawie zmian legislacyjnych w obszarze przepisów regulujących zasady wykonywania usług detektywistycznych w Polsce, które stać ma się przyczynkiem dla podjęcia ogólnopolskiej debaty środowiskowej z udziałem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nad funkcją, rolą, miejscem i uprawnieniami detektywa w systemie ochrony bezpieczeństwa państwa. Nie chcąc narazić się na zarzut bałwochwalstwa, świadomi jednak ogromu już wykonanej pracy, kreśląc cele dalece ambitniejsze aniżeli – z konieczności wyznaczonej ograniczonymi ramami niniejszego pisma – wskazane powyżej, wierząc w szanse powodzenia budowy szerokiego frontu na rzecz zmian stanu detektywistyki polskiej, która – po latach marazmu normatywnego – wymaga modernizacji, jesteśmy przekonani, że to właśnie POLSKA FEDERACJA DETEKTYWÓW - Stowarzyszenie Przedsiębiorców® jest tym podmiotem, który – jako pierwszy – może stać się wykonawcą i moderatorem szybkich przemian socjokulturowych w sposobie ujmowania detektywistyki polskiej. To wszystko wydarzyć się może przy Państwa udziale, na który bardzo liczymy i do którego serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Prezes Zarządu

 

AKTUALNOŚCI

Informacja z Panelu UJD

09.04.2024

W dniu 9 kwietnia 2024r. na zaproszenie Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie miałem przyjemność reprezentując Polską Federację Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców wziąć udział jako panelista w Panelu Ekspertów Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa oraz Inżynierii Bezpieczeństwa. Przedstawiłem studentom możliwości rozwijania kariery zawodowej w prywatnym sektorze bez...

Rekrutacja na szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

09.01.2024
W imieniu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Security College i Biura Bezpieczeństwa Andrzej Machowski, zapraszam do udziału w szkoleniu dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.   Szkolenie prowadzone w trybie trzech zjazdów weekendowych w Katowicach Al. Korfantego 141 w Centrum Turystyki OŚWIATA i BIZNES. Zaczynamy w sobotę w dniu 3.02.2023 r., kończymy w dniu 25.02.2023 r. egzaminem.   Zajęcia teor...

Relacja z III Konferencji detektywistycznej

24.11.2023

W dniu 24 listopada 2023r. w gościnnych murach Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie po raz trzeci Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców zorganizowała Konferencję Popularnonaukową pt. „Współczesne problemy polskiej detektywistyki”.  Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie chętnych już na etapie rejestracji i zmusiło organizatorów do jej zablokowania na  kilka dni przed rozpoczęciem konferencji.

Przep...

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

  • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
  • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
  • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
BBM Andrzej Machowski
BBM Andrzej Machowski
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
REX Company S.A.
REX Company S.A.
AXA Expert
AXA Expert
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN
KOB GROUP
KOB GROUP
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
LOGICUS
LOGICUS
Detektyw AS
Detektyw AS
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
DETEKTYW ZYCHA
DETEKTYW ZYCHA
SOL Biuro Detektywistyczne
SOL Biuro Detektywistyczne
Sebastian Weiss
Sebastian Weiss
Gunpoint
Gunpoint
Detektywistyczne Biuro Śledcze
Detektywistyczne Biuro Śledcze
WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH