Rada Programowa

Pracami Rady Programowej Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców kieruje Przewodniczący Rady. Przewodniczącym Rady został Profesor zw. dr habil. n. praw. Brunon Hołyst.

Rada Programowa Polskiej Federacji Detektywów - Stowarzyszenia Przedsiębiorców® jest ciałem nie tylko doradczym, ale w pełni samodzielnym kompetencyjnie, zdolnym do kierowania inicjatywami Federacji i wspierania jej członków radami oraz swym autorytetem, będąc jej intelektualnym oparciem.

W skład Rady Programowej wchodzą:

prof. Brunon Hołyst - Przewodniczący

Brunon Kazimierz HOŁYST – prof. zw., prawnik, kryminolog, współtwórca Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

 

Od ponad 30 lat współpracuje z renomowanymi ośrodkami naukowymi, zapraszany jako visiting-profesor m.in. do Anglii, Indii, Belgii, Chin, Japonii, Kanady, Niemiec, Szwajcarii i USA; od ponad 30 lat aktywnie uczestniczy w kongresach i seminariach międzynarodowych, m.in. ONZ i Rady Europy.

Autor ponad 1100 publikacji, w tym wielokrotnie wznawianych opracowań specjalistycznych:

Kryminologia; Kryminalistyka; Psychologia kryminalistyczna; Wiktymologia; Suicydologia; Zagrożenia Ładu Społecznego (t. 1, 2); Bezpieczeństwo (t. 1-5).

Jego książki ukazywały się także w USA, Japonii, Chinach, Niemczech, w Rosji i na Ukrainie.

 

Redaktor naczelny:

„Wielkiej Encyklopedii Prawa” (26 tomów),

„Bibliografii wybranych zagranicznych publikacji prawnych, kryminologicznych i kryminalistycznych” (17 tomów),

„Studiów Kryminologicznych i Penitencjarnych” (21 tomów),

„Przestępczości na świecie” (23 tomy),

„EuroCriminology” (18 tomów),

„Postępów kryminalistyki” (18 tomów),

„Patologii Społecznej – Zapobiegania” (10 tomów),

„Kryminalistyki na Świecie” (8 tomów).

 

Członek Komitetu Redakcyjnego:

„Przeglądu Policyjnego”,

„Zdrowia Psychicznego”,

„Violence and Aggression”.

„Ius Novum”

„Problemy Kryminalistyki”

 

Przewodniczący Komitetu Doradczego przy Komendancie Głównym Policji (1989-2015),

Prezes Polskiego Tow. Higieny Psychicznej (1985-2004),

Współorganizator Word Society of Victimology (1978),

Członek-korespondent Canadian International Academy of Humanities and Social Science oraz Canadian Inter Research Institute (1977).

 

Członek:

 • Rady Naukowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego (2009-2015),
 • International Society of Suicide Prevention (2000-2015)
 • Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN (2007-2013),
 • Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości (2000-2008),
 • Komitetu Nauk Prawnych PAN (1987-1990

 

Znakomity naukowiec i dydaktyk, wypromował 25 doktorów.

Był kierownikiem projektów naukowych: Terroryzm w opinii społeczeństwa polskiego; Kondycja psychiczna społeczeństwa polskiego; Metody kryminalistyczne w pracy służb specjalnych i służb porządku publicznego; Prognozowanie kryminologiczne.

 

Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, doktorat w Uniwersytecie Warszawskim (1962), stopień naukowy dr hab. nauk prawnych w zakresie Kryminalistyki (1969), prof. nadzw. (1974), prof. zw. (1978).

Obszar zainteresowań badawczych: prawo, nauki penalne, kryminalistyka, kryminologia, socjologia kryminalistyczna, psychologia kryminalistyczna, suicydologia.

 

Był starszym radcą w Ministerstwie Sprawiedliwości w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (1953-1955); założyciel i redaktor „Problemów Kryminalistyki” 1955 – 1961; od 1961 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Prawa), w l. 1974-1990 dyr. Instytutu Problematyki Przestępczości w Warszawie; 1994-2001 kier. Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego; 2007-2013 rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

 

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia krajowe oraz zagraniczne, w tym w 2010 r. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2011 r. tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku.

Hobby: muzyka klasyczna, literatura biograficzna, wycieczki górskie.

E-mail: holyst@pfdsp.pl

gen. Adam Rapacki

Adam RAPACKI – generał Policji (nadinspektor w stanie spoczynku), współtwórca systemowych rozwiązań w pracy Policji i innych służb porządku prawnego, wykładowca stowarzyszony PAN, wykładowca przedmiotu zarządzanie bezpieczeństwem. Autor artykułów poświęconych problematyce przestępczości ekonomicznej, narkotykowej, zorganizowanej.

Od 2012 r. jako wspólnik zarządza Kancelarią Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp. K., firmą doradczą w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. Odbył specjalistyczne szkolenia w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii. Ukończył Wyższy Kurs Obronny w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa RP w Akademii Obrony Narodowej.

Był naczelnikiem Wydziału ds. Aferowych Zagarnięć Mienia w Biurze ds. Przestępczości Gospodarczej KGP, współtwórcą i dyrektorem Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, Biura do Walki z Przestępczością Narkotykową KGP (w wyniku połączenia tych Biur powstało Centralne Biuro Śledcze).

Pełnił funkcję komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu (1999-2000), w. l. 2000-2003 kierował pracą całej Policji kryminalnej w Polsce, pełniąc funkcję zastępcy komendanta głównego Policji. W tym okresie nastąpiła znacząca poprawa skuteczności w walce z przestępczością zorganizowaną, rozbito setki zorganizowanych struktur przestępczych.

Był I radcą Ambasady RP w Wilnie i oficerem łącznikowym Policji na Litwie, Łotwie i w Estonii (2004-2006). Po odejściu z czynnej służby rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie bezpieczeństwa biznesu.

Był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji (2007-2011), wiceministrem spraw wewnętrznych (2011-2012), odpowiadał za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju, sprawując bezpośredni nadzór nad Policją, Strażą Graniczną, Biurem Ochrony Rządu. W styczniu 2012 r. odszedł ze stanowiska podsekretarza stanu MSW.

Posiada poświadczenia bezpieczeństwa krajowe, Unii Europejskiej i NATO.

 

Ponadto pełnił funkcje:

 • pełnomocnika rządu ds. zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowania
 • i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej,
 • przewodniczącego Stałego Komitetu ds. Współpracy Operacyjnej Unii Europejskiej COSI,
 • przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012,
 • przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych,
 • przewodniczącego Rady ds. Bezpieczeństwa Imprez Sportowych,
 • wiceprzewodniczącego Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
 • wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • osobistego przedstawiciela prezesa Rady Ministrów RP w Grupie Zadaniowej
 • ds. Przestępczości Zorganizowanej w Regionie Morza Bałtyckiego.

Hobby: sport (bieganie, siłownia, narty), literatura faktu

E-mail: rapacki@pfdsp.pl

prof. Mieczysław Goc

Mieczysław GOC – doktor habilitowany nauk prawnych, biegły sądowy i ekspert Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, autor licznych publikacji z dziedziny badań dokumentów.

Od 1995 r. pełni funkcję wiceprezesa PTK i jako dyrektor Biura Zarządu Głównego organizuje pracę tego stowarzyszenia. Pełni również funkcję prezesa Instytutu Kryminalistyki PTK.

Od 2016 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

 

Przez cały okres pracy zawodowej, naukowej i dydaktycznej związany z kryminalistyką.

Autor monografii Współczesny model ekspertyzy pismoznawczej. Wykorzystanie nowych metod i technik badawczych (2015).

Redaktor naukowy i współautor wielu książek, m.in. Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie; Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych; Terroryzm w poglądach społeczeństwa polskiego; Polska bibliografia kryminalistyczna.

Kierował pionem kryminalistyki w strukturach policyjnych – najpierw w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a następnie w skali całego kraju jako dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.

Organizator wielu konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych. Brał udział i kierował pracami naukowymi w projektach badawczo-rozwojowych finansowanych przez MNiSW oraz NCBiR.

Hobby: kryminalistyka i historia

E-mail: goc@pfdsp.pl

prof. Jolanta Jabłońska - Bonca

Jolanta JABŁOŃSKA-BONCA – prof. zw. dr hab. nauk prawnych, autorka książek z zakresu teorii i filozofii prawa oraz z dziedziny bezpieczeństwa, członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2014 r.).

Autorka licznych publikacji naukowych, w tym ostatnio monografii: Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje – podmioty – zadania – normy – konteksty (Warszawa 2017), a także wielu innych książek, m.in.: Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko (Warszawa 2013), Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji (wraz z K. Zeidlerem, Warszawa 2016), Prawo w kręgu mitów (Gdańsk 1995).

Autorka ekspertyz i opinii dla organów władzy publicznej  i praktyki prawniczej.

Redaktor naczelny kwartalnika „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem”.

W l. 1996-1999 pełniła funkcję prorektora Uniwersytetu Gdańskiego, w l. 1999-2007 była członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, od 2002 r do 2013 r. członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej , a w l. 2004-2011 prorektorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Hobby: praca i pomoc innym konieczny

E-mail: jablonska-bonca@pfdsp.pl

prof. Jerzy Konieczny

Jerzy Marian KONIECZNY – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, Kierownik Pracowni Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UO, nauczyciel akademicki i funkcjonariusz publiczny, w l. 1995-1996 minister spraw wewnętrznych.

Autor książek J. Konieczny (red.), T. R. Aleksandrowicz, A. Konik, Analiza informacji w dziedzinie bezpieczeństwa państwa (2014) i  Usługi detektywistyczne. Prawo, taktyka, moralność (2007)  a także Wprowadzenie do bezpieczeństwa biznesu (2004), współautor książek Kryminalistyka (2008) i Justycjariusze, hutmani, policjanci. Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce (1987).

Uzyskał tytuł magistra chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1990 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Pojęcia prawdopodobieństwa ze stanowiska procesu karnego i kryminalistyki uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.

Był kierownikiem Zakładu Kryminalistyki Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie (1988-1989), dyrektorem Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Katowicach (1990-1991), zastępcą Szefa UOP (1991-1992) i szefem UOP (1992-1993), podsekretarzem stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa, Ministrem Spraw Wewnętrznych w Radzie Ministrów Józefa Oleksego (1995/1996).

Pracował w charakterze nauczyciela akademickiego w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz jako wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Hobby: turystyka górska

E-mail: konieczny@pfdsp.pl

prof. Bronisław Młodziejowski

Bronisław MŁODZIEJOWSKI – profesor dr hab. nauk przyrodniczych, generał brygady Wojska Polskiego, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, biegły PTK i Sądu Okręgowego w Warszawie, profesor nadzwyczajny w Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Recenzent grantów dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od 1978 r. stale współpracuje z Katedrą i Zakładem Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Warszawie, zajmując się problematyką identyfikacji człowieka i jego szczątków. Uczestniczył w największych pracach Zakładu przy likwidacji skutków katastrof masowych w ruchu lotniczym i kolejowym, a także przy wybuchu przestrzennym gazu w Rotundzie PKO w Warszawie.

Wykonał samodzielnie ok. 3000 ekspertyz z osteologii sądowo-lekarskiej, z problematyki identyfikacji człowieka na podstawie śladów biologicznych i badań ekshumacyjnych oraz ustalania tożsamości osób żywych z monitoringów.

Kierował wieloma ekipami badawczymi i ekshumacyjnymi w sprawie Katyńskiej, m.in. w Charkowie i Miednoje. Przeprowadzał badania upamiętniające obrońców Lwowa, Grodna i uczestników operacji „Ostra Brama” Armii Krajowej w Wilnie.

 

Ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek biologia, specjalizacja: antropologia. W 1971 r. podjął pracę w Zakładzie Kryminalistyki KGMO w Warszawie, zajmując się na Wydziale Biologii osteologią sądowo-lekarską i badaniami śladów biologicznych. W 1974 r. objął stanowisko asystenta w Zakładzie Medycyny Sądowej i Psychiatrii Sądowej w Instytucie Kryminalistyki i Kryminologii w Warszawie. W 1975 r. obronił pracę doktorską Rozwój cech metrycznych kości długich człowieka w okresie płodowym, a w 1987 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie antropologii (rozprawa Przemiany międzypokoleniowe wielkości narządów wewnętrznych w rozwoju progresywnym człowieka).

W l. 1974-1991 był pracownikiem naukowym w Zakładzie Medycyny Sądowej i Psychiatrii Instytutu Kryminalistyki i Kryminologii ASW w Warszawie.

Współzałożyciel nowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, profesor tejże uczelni (1990-2008), szef szkolenia w Komendzie Głównej Policji (1992-93) i w Urzędzie Ochrony Państwa (1993-96), dowódca NJW MSWiA (1996-2000).

W l. 2000-2016 kierował Katedrą Kryminalistyki i Medycyny Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Był profesorem w Instytucie Prawa na Wydziale Zarządzania i Administracji UWM w Olsztynie (2000-2002), w l. 2002-2016 kierował Katedrą Kryminalistyki i Medycyny Sądowej UWM. W l. 2005-2009 był prorektorem w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie.

Hobby: podróże

E-mail: mlodziejowski@pfdsp.pl

prof. Tadeusz Tomaszewski

Tadeusz Jerzy TOMASZEWSKI – prawnik, profesor zwyczajny nauk prawnych, kierownik Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Współredaktor specjalistycznych wydawnictw Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, m.in.: Kryminalistyka – Jedność nauki i praktyki; Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości; Polska Bibliografia Kryminalistyczna, rocznika „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”.

W 1978 ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora nauk prawnych (1983; I nagroda czasopisma „Państwo i Prawo”), w 1993 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Alibi. Problematyka kryminalistyczna otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Odbył staże naukowe m.in. na Capital University (1986) i University of Iowa (1993/1994). W 1995 r. otrzymał tytuł naukowy profesora, w 2003 r. został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego.

Na Uniwersytecie Warszawskim pełnił wiele funkcji. Był m.in. dyrektorem Instytutu Prawa Karnego (1996-1999) i prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji (1999-2001). W l. 2001-2008 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UW, zaś w l. 2008-2016 prorektorem UW ds. Polityki kadrowej i kształcenia ustawicznego.

Hobby: czytanie i oglądanie kryminałów, filmy science fiction, uprawianie sportów (szermierka, badminton)

E-mail: tomaszewski@pfdsp.pl

prof. Jan Widacki

Jan WIDACKI – prof. zw. dr hab., profesor nauk prawnych w zakresie kryminalistyki, adwokat, publicysta, od 2001 r. profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Wiceprzewodniczący Komisji Nauk Prawnych PAN, oddział w Krakowie. Członek wielu towarzystw krajowych i zagranicznych, w tym:

Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii;

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego;

Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. S. Batawii;

Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego;

American Polygraph Association;

The British and European Polygraph Association;

International Society of Polygraph Examiner.

Członek honorowy Euroazjatyckiego Stowarzyszenia Poligrafologów (Kazachstan) i Ukraińskiego Kolegium Poligrafologów. 

Jest autorem 17 monografii, współautorem 1, redaktorem i współautorem kolejnych 13.  Redaktor i współautor podręcznika Kryminalistyka C.H. Beck (6 wydań od 1999, ostatnie 2016). Autor 240 artykułów i studiów, ponad 50 innych publikacji naukowych (recenzje, glosy) oraz ponad 400 prac publicystycznych (artykuły prasowe, felietony, eseje), opublikowanych na łamach czasopism polskich m.in. „Przekroju”, „Tygodnika Powszechnego”, „Gazety Wyborczej”, „Polityki”, „Przeglądu Krakowa” paryskiej „Kultury” oraz na łamach renomowanych zagranicznych czasopism, np. „Journal of Forensic Sciences”, „Forensic Science International”, „Archiv für Kriminologie”, „The Journal of the History of Neurosciences”. Wybór publikacji ukazał się w trzech tomach.

Od 1997 r. prowadzi praktykę adwokacką.

Studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1969 r. uzyskał tytuł mgr. prawa, w 1972 r. stopnień naukowy dr. nauk prawnych, w 1977 r. dr. hab. nauk prawnych w zakresie kryminalistyki, a w 1988 r. profesora prawa. Pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim do 1977 r., później objął katedrę kryminalistyki na Uniwersytecie Śląskim. W r.a. 1985/86 był stypendystą Japan Society of Promotion of Science, w r.a. 1988/89 visiting professor Indiana University (Bloomington, USA). W stanie wojennym przeniósł się na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W l. 1990-1992 pełnił funkcję wiceministra Spraw Wewnętrznych, był ambasadorem RP na Litwie (1992-1996) oraz posłem na sejm RP (2007-2011).

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim O.O.P., Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczeniami zagranicznymi: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Wielkiego Księcia Gedymina (Litwa), Gwiazdą Dyplomacji (Litwa).

Hobby: narty i historia

E-mail: widacki@pfdsp.pl

dr Katarzyna Chmielewska

Katarzyna CHMIELEWSKA – ekspert badań identyfikacyjnych pisma ręcznego, podpisów oraz badań językowych, adiunkt uniwersytetu, doktor nauk humanistycznych.

Specjalizuje się w analizie opinii pismoznawczych (grafologicznych), co umożliwia sformułowanie uwag (tzw. zarzutów) mogących wykazać merytoryczną wartość opinii oraz ujawnić poziom kompetencji autora. Współpracuje z organami wymiaru sprawiedliwości, prawnikami i ekspertami, wspiera językową precyzję formułowania m.in. celu i zakresu badań, wniosków z ekspertyzy, pytań do biegłego, odpowiedzi na zarzuty do opinii pismoznawczych. Od 2017 roku biegły spoza list sądowych.

Ma bieżący obraz zróżnicowanego poziomu opinii sporządzanych przez firmy prywatne, pomaga ujawnić poziom wiedzy i kompetencji reprezentowany przez biegłego/eksperta w danej opinii pisemnej bądź ustnej.

Od 2002 roku opracowuje dla wymiaru sprawiedliwości oraz kancelarii prawnych opinie z zakresu badań identyfikacyjnych podpisów, rękopisów, odcisków pieczątek, analizy tekstów. Biegły sądowy w zakresie badania pisma ręcznego i dokumentów z bogatą praktyką (l. 2002-2016 - biegła przy Sądzie Okręgowym w Kielcach). Uczestniczy w sympozjach badań pisma, prezentując zagadnienia związane z praktyką pismoznawstwa i troską o utrzymanie odpowiednio wysokich standardów badań i opiniowania.

Life coach (dyplom Collegium Civitas). Zwolenniczka NVC, podejścia win-win, myślenia pytaniami, elastycznej multidyscyplinarności.

Hobby: psychologia, literatura i sztuka, MBSR

E-mail: chmielewska@pfdsp.pl

adw. Ludwik Żukowski

Ludwik ŻUKOWSKI – radca prawny, wspólnik Kancelarii GESSEL (kieruje działem prawa sportowego), specjalizuje się również w obsłudze inwestycji komercyjnych w Polsce oraz w prawie autorskim i ochronie dóbr osobistych; czynny wykładowca prawa sportowego i prawa autorskiego.

Doradza m.in. przy projektach wielkich, wielofunkcyjnych centrów handlowo-usługowych, developerskich projektach osiedli mieszkaniowych oraz stacji turystycznych. Jest twórcą wielu wzorów umów funkcjonujących w obrocie prawami autorskimi, np. pomiędzy wydawcami prasy i producentami audio-video a autorami utworów audiowizualnych i dystrybutorami.

Tworzy projekty rozwiązań dotyczących dóbr osobistych i praw majątkowych sportowców, szczególnie w relacjach z klubami i federacjami sportowymi (polskimi związkami sportowymi).
Od 2006 r. jest arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL oraz arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Założyciel Izby Wydawców Prasy oraz Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP), przewodniczy Sądowi Koleżeńskiemu tej organizacji od momentu powstania (1994). W 2015 r. powołany na kolejną kadencję arbitra Komisji Prawa Autorskiego przy MKiDN.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 r. prowadził kancelarię specjalizującą się m.in. w inwestycjach komercyjnych, ochronie własności intelektualnej i dóbr osobistych. Uczestniczył w wielu kongresach, seminariach i szkoleniach w kraju i za granicą jako panelista.

Był:

 • członkiem Państwowej Rady ds. Inwestycji Sportowych przy UKFiS (1994-2002),
 • Prezydentem Światowego Stowarzyszenia Prawników SKILEX International (2000-2006),
 • doradcą prawnym i członkiem Komitetu Kandydatury Olimpijskiej Zakopane 2006,
 • przewodniczącym Rad Nadzorczych firm: Polska Grupa INTERIM, ARNO-EKO S.A., SUN RESORT,
 • członkiem Rad Nadzorczych: ORBIS S.A., Wyd. Artystyczne i Filmowe (WAiF), PH Majewicz, VOTUM.

 

Posiada wiele medali i odznaczeń za zasługi dla rozwoju narciarstwa na świecie.

Hobby: narty … narty … narty - pasjonat i znawca narciarstwa

E-mail: zukowski@pfdsp.pl

AKTUALNOŚCI

Informacja z Panelu UJD

09.04.2024

W dniu 9 kwietnia 2024r. na zaproszenie Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie miałem przyjemność reprezentując Polską Federację Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców wziąć udział jako panelista w Panelu Ekspertów Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa oraz Inżynierii Bezpieczeństwa. Przedstawiłem studentom możliwości rozwijania kariery zawodowej w prywatnym sektorze bez...

Rekrutacja na szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

09.01.2024
W imieniu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Security College i Biura Bezpieczeństwa Andrzej Machowski, zapraszam do udziału w szkoleniu dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.   Szkolenie prowadzone w trybie trzech zjazdów weekendowych w Katowicach Al. Korfantego 141 w Centrum Turystyki OŚWIATA i BIZNES. Zaczynamy w sobotę w dniu 3.02.2023 r., kończymy w dniu 25.02.2023 r. egzaminem.   Zajęcia teor...

Relacja z III Konferencji detektywistycznej

24.11.2023

W dniu 24 listopada 2023r. w gościnnych murach Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie po raz trzeci Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców zorganizowała Konferencję Popularnonaukową pt. „Współczesne problemy polskiej detektywistyki”.  Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie chętnych już na etapie rejestracji i zmusiło organizatorów do jej zablokowania na  kilka dni przed rozpoczęciem konferencji.

Przep...

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

 • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
 • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
 • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
BBM Andrzej Machowski
BBM Andrzej Machowski
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
REX Company S.A.
REX Company S.A.
AXA Expert
AXA Expert
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN
KOB GROUP
KOB GROUP
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
LOGICUS
LOGICUS
Detektyw AS
Detektyw AS
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
DETEKTYW ZYCHA
DETEKTYW ZYCHA
SOL Biuro Detektywistyczne
SOL Biuro Detektywistyczne
Sebastian Weiss
Sebastian Weiss
Gunpoint
Gunpoint
Detektywistyczne Biuro Śledcze
Detektywistyczne Biuro Śledcze
WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH