PFD SP


 

STATUT

POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW
Stowarzyszenia Przedsiębiorców 

My, Detektywi polscy i Przedsiębiorcy prywatnego sektora ochrony bezpieczeństwa, z dumą i satysfakcją przywołując najlepsze tradycje polskiej detektywistyki; bacząc na nieodległy, lecz historycznie ustabilizowany jej rodowód; mając na uwadze prawa i powinności detektywa polskiego; w poczuciu rzetelności i poszanowania dla wartości zawodu, w tym moralnych i etycznych aspektów jego wykonywania; w uznaniu jego rangi; w trosce o pomyślność i rozwój; pomni wcześniejszych doświadczeń; pragnąc przeciwstawić się ewentualnej deterioracji; kierując się ambicją ustanowienia nowej jakości na rynku usług detektywistycznych; dążąc do integracji środowiskowej pod sztandarem Federacji jako korporacyjnego reprezentanta grupy zawodowej detektywów polskich, zrzeszającego – jako omnipotentna parasolka – przedsiębiorców prywatnego sektora bezpieczeństwa; zapraszając do współpracy na rzecz budowy nowego frontu jednoczącego wysiłki dla normatywnego wzmocnienia zawodu; zabiegając o przyznanie mu odpowiedniego statusu oraz sprzęgnięcia z nim niezbędnych uprawnień i kompetencji; rozwijając branżowe wzorce i odrzucając wszelkie nieprawidłowości; łącząc profil społeczny z biznesową orientacją; wyrażając przekonanie, że już czas na zmiany; przekuwając słowa w czyny, niniejszy Statut ustanawiamy.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 1393, 1923) oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu i jest stowarzyszeniem przedsiębiorców branży detektywistycznej.
 2. Stowarzyszenie, zwane dalej „Federacją”, nosi nazwę „Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców” i może używać skróconej nazwy „PFDSP”.

§ 2

Siedzibą Federacji jest Warszawa.

§ 3

 1. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Federacja może realizować cele statutowe poza granicami kraju, z poszanowaniem prawa miejscowego.
 3. Dla realizacji swych celów statutowych Federacja może zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym zwłaszcza umowy patronackie, partnerskie i stowarzyszeniowe.
 4. Do prowadzenia swoich spraw Federacja może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, oraz powoływać i finansować utrzymanie biura Zarządu.

§ 4

 1. Federacja posiada osobowość prawną.
 2. Federacja powołana jest na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Federacja może być członkiem międzynarodowych organizacji pozarządowych o podobnym zakresie działania, na zasadzie pełnej autonomii.
 2. Przedsiębiorcy, będący cudzoziemcami, wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych MSWiA, mogą wstępować do Federacji na zasadach ogólnych określonych w § 11.

§ 6

 1. Federacja opiera swoją działalność głównie na społecznej pracy swoich członków.
 2. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek, z przeznaczeniem uzyskanych dochodów na cele statutowe.
 3. Określa się przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności (PKD 2007):

  a) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
  b) 80.30.Z Działalność detektywistyczna;
  c) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  d) 80.10.Z Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;
  e) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  f) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  g) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  h) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  i) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
  j) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

ROZDZIAŁ II

Cele Federacji i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Federacji jest:
 1. wspieranie członków i pomoc w rozwoju wiedzy detektywistycznej i prawniczej oraz wiedzy z dziedzin pokrewnych detektywistyce, w zakresie niezbędnym dla skutecznego wykonywania zawodu detektywa;
 2. wspieranie członków i pomoc w rozwoju, organizacji i promocji prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych i dziedzin pokrewnych;
 3. zainicjowanie procedury utworzenia i patronat nad tworzeniem ogólnopolskiej organizacji gospodarczej realizującej usługi detektywistyczne i usługi z dziedzin pokrewnych;
 4. wykonywanie opinii i ekspertyz prawnych, zwłaszcza o znaczeniu detektywistycznym, w tym ekspertyz kryminalistycznych i analiz kryminologicznych;
 5. przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa;
 6. integracja członków oraz wspieranie i pomoc w ochronie praw i wolności detektywa, przedsiębiorców branży detektywistycznej oraz przedsiębiorców i ekspertów oraz specjalistów z dziedzin pokrewnych;
 7. wspieranie inicjatyw ustawodawczych w zakresie zmian i tworzenia przepisów o prawach i obowiązkach detektywów, przedsiębiorców branży detektywistycznej oraz przedsiębiorców, a także ekspertów i specjalistów z dziedzin pokrewnych;
 8. promowanie wiedzy o detektywistyce oraz z zakresu nauk penalnych, w tym zwłaszcza w obszarze prawa karnego i kryminalistyki;
 9. pozyskiwanie nowych członków, partnerów i kooperantów Federacji;
 10. zainicjowanie procedury przekształcenia Federacji w izbę gospodarczą;
 11. uzyskanie statusu korporacyjnego reprezentanta grupy zawodowej detektywów polskich i przedsiębiorców prywatnego sektora ochrony bezpieczeństwa.

§ 8

Cele Federacji realizowane są poprzez:
 1. organizowanie i udział w szkoleniach teoretycznych i praktycznych, w tym przy udziale członków wspierających i innych partnerów Federacji;
 2. scentralizowaną promocję działalności detektywistycznej oraz działalności w dziedzinach pokrewnych;
 3. organizację współpracy i współdziałania między członkami i między prowadzonymi przez nich przedsiębiorstwami;
 4. organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, szkoleniach i wykładach o tematyce detektywistycznej oraz o tematyce z zakresu dziedzin pokrewnych, a także w obszarze nauk penalnych;
 5. przyznawanie stypendiów i grantów naukowych dla rozwijania wiedzy detektywistycznej i prawniczej oraz wiedzy z dziedzin pokrewnych detektywistyce, a także dla promocji badań naukowych prowadzonych przez Federację;
 6. inicjowanie i współtworzenie zmian normatywnych w zakresie praw i obowiązków detektywów oraz w zakresie praw i obowiązków przedsiębiorców branży detektywistycznej i specjalistów z dziedzin pokrewnych;
 7. informacyjne, finansowe i rzeczowe wsparcie członków Federacji w sytuacjach trudnych życiowo;
 8. organizowanie spotkań okolicznościowych, integracyjnych i kulturalnych.

§ 9

 1. Dla realizacji swych celów terenowych Federacja może tworzyć oddziały wojewódzkie. Na czele oddziału wojewódzkiego stoi dyrektor wojewódzki, który wyznacza swoich zastępców.
 2. Dla realizacji swych celów wewnętrznych Federacja może tworzyć wydziały, referaty i sekcje. Na czele wydziału, referatu lub sekcji stoi koordynator, który wyznacza swoich zastępców.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Federacji

§ 10

 1. Członkami Federacji mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
 2. Członkowie Federacji mogą mieć status:

  1) członka zwyczajnego,
  2) członka wspierającego,
  3) członka honorowego.
   
 3. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, rekomendowana na piśmie przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych, która akceptuje postanowienia niniejszego Statutu, złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji i uiści wymagane opłaty oraz spełnia jeden z następujących warunków:

  1) jest przedsiębiorcą jako osoba fizyczna wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych MSWiA lub ustanowionym przez nią pełnomocnikiem posiadającym licencję detektywa;
  2) jest wspólnikiem przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych MSWiA lub osobą uprawnioną do reprezentowania takiego przedsiębiorcy lub pełnomocnikiem ustanowionym przez takiego przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną;
  3) jest przedsiębiorcą jako osoba fizyczna w dziedzinie pokrewnej detektywistyce lub ustanowionym przez nią pełnomocnikiem, albo będącą wspólnikiem przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną lub osobą uprawnioną do reprezentowania takiego przedsiębiorcy lub pełnomocnikiem ustanowionym przez takiego przedsiębiorcę do kierowania działalnością w dziedzinie pokrewnej.
   
 2. Przedsiębiorcę na prawach członka zwyczajnego Federacji mogą reprezentować nie więcej niż dwie osoby fizyczne.

§ 12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną w realizacji celów Federacji, rekomendowana przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych, po podjęciu decyzji o jej przyjęciu uchwałą Zarządu.

§ 13

 1. Przyjęcie nowych członków następuje po uiszczeniu przez kandydata kwoty wpisowego i kwoty składki rocznej przelewem na rachunek Federacji, z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały. Założyciele dokonują wpłaty kwoty wpisowego oraz składki rocznej i stają się członkami zwyczajnymi w dniu założenia Federacji.
 2. Uchwała o przyjęciu powinna być podjęta nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji wraz z rekomendacjami i spełnienia zobowiązań finansowych.

§ 14

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój polskiej detektywistyki lub dziedzin jej pokrewnych lub w działalność Federacji oraz daje rękojmię wsparcia jej wizerunku.
 2. Członkostwo honorowe nadawane jest z dniem podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków na podstawie rekomendacji i z wniosku Zarządu.
 3. Członkostwo honorowe może zostać nadane w szczególności członkowi zwyczajnemu w uznaniu jego zasług dla rozwoju Federacji.

§ 15

Zarząd może odmówić każdej osobie przyjęcia do Federacji bez podania przyczyn.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Federacji,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Federacji,
 3. udziału w ogólnopolskiej organizacji gospodarczej realizującej usługi detektywistyczne i usługi z dziedzin pokrewnych,
 4. udziału w spotkaniach oraz imprezach organizowanych przez Federację,
 5. zgłaszania wniosków co do działalności Federacji,
 6. używania symbolicznych atrybutów Federacji w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza logo i innych oznaczeń identyfikujących przynależność do Federacji.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. brania udziału w działalności Federacji i w realizacji jej celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania Statutu i uchwał władz Federacji,
 4. regularnego opłacania składek,
 5. godnego reprezentowania Federacji na zewnątrz.

§ 18

 1. Za nieprzestrzeganie Statutu i uchwał władz Federacji, a także za naruszenie reguł deontologii zawodowej członek Federacji może ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną przed Sądem Dyscyplinarnym Federacji na zasadach określonych w § 31-33.
 2. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej członków Federacji oraz tryb procedowania Sądu Dyscyplinarnego Federacji określa Regulamin Sądu Dyscyplinarnego Federacji, uchwalany w trybie § 31 ust. 5.

§ 19

 1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie prawa przynależne członkom zwyczajnym z wyłączeniem prawa, o którym mowa w § 16 ust. 1.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Federacji. Są zwolnieni ze składek członkowskich.
 3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Federacji. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 20

 1. Członkostwo w Federacji ustaje z mocy prawa na skutek:

  1) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  2) utraty przez członka praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  3) wykreślenia członka będącego przedsiębiorcą z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych MSWiA;
  4) utraty licencji detektywa przez pełnomocnika przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnika ustanowionego przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną;
  5) cofnięcia członkowi pełnomocnictwa przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną lub uprawnienia do kierowania działalnością detektywistyczną przez przedsiębiorcę nie będącego osobą fizyczną;
  6) zaprzestania przez członka prowadzenia działalności w dziedzinie pokrewnej z detektywistyką, stanowiącej podstawę przynależności do Federacji.
   
 2. Członkostwo w Federacja ustaje na podstawie uchwały Zarządu podjętej na skutek:

  1) dobrowolnej rezygnacji członka z przynależności do Federacji, złożonej pisemnie, za potwierdzeniem, do biura Zarządu;
  2) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez co najmniej rok;
  3) rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Federacji;
  4) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Federacji – w tym nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków.
   
 3. Uchwały Zarządu, o których mowa w ust. 2 mają charakter konstytutywny.
 4. Ustanie członkostwa w Federacji na podstawie uchwały Zarządu podjętej na skutek dobrowolnej rezygnacji członka z przynależności do Federacji, złożonej pisemnie, za potwierdzeniem, do biura Zarządu, może zostać uzależnione od uprzedniego uregulowania zobowiązań członka względem Federacji, w tym zwłaszcza od wykonania obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 4.
 5. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Federacji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Federacji
Postanowienia ogólne

§ 21

Władzami Federacji są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Dyscyplinarny.

§ 22

 1. Władze Federacji wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, a w drugim – bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Walne Zebranie w głosowaniu tajnym może zdecydować o przeprowadzeniu głosowań jawnych.
 3. W razie, gdy skład władz Federacji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, jego uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż trzy piąte składu organu.

§ 23

Uchwały wszystkich władz Federacji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, a w drugim – bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 24

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Federacji trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 25

 1. Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku jako sprawozdawcze i nie rzadziej niż co pięć lat jako sprawozdawczo -wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków, nie wcześniej jednak niż godzinę od daty i godziny zwołania w pierwszym terminie.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

  1) z własnej inicjatywy,
  2) na żądanie co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej,
  3) na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Federacji.
   
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Federacji,
 2. uchwalanie zmian Statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Federacji,
 4. decydowanie w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu oraz w sprawie formy zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia,
 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Federacji,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa wspierającego i honorowego

Zarząd

§ 27

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Federacji zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Federację na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od 3 do 7 członków, w tym z Prezesa, maksymalnie 2 Wiceprezesów i Sekretarza, wybieranych na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu Federacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 4. Decyzję o formie, sposobie i wysokości wynagrodzenia miesięcznego członka Zarządu oraz pokrywanie ponoszonych przez niego nakładów i kosztów na funkcjonowanie Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 6. Posiedzenie Zarządu może zostać przeprowadzone przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających wykonanie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą pracą Federacji,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. zarządzanie majątkiem Federacji,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Federacji,
 5. działanie w imieniu Federacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Federacji,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Federacji.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 członków, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola całokształtu działalności Federacji,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Federacji i Zarządu,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie Zarządowi absolutorium,
 5. wnioskowanie o odwołanie członka lub całego Zarządu w razie stwierdzonej bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie.

Sąd Dyscyplinarny

§ 31

 1. Sąd Dyscyplinarny jest powołany do rozstrzygania sporów dotyczących zasad etyki i rzetelności działalności prowadzonej przez członków Federacji oraz rozstrzygania kwestii spornych wynikłych na tle działalności statutowej Federacji.
 2. Sąd Dyscyplinarny składa się z od 2 do 3 członków, wybieranych w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przez Walne Zebranie Członków na 5 lat spośród członków Federacji, z zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Sąd Dyscyplinarny wybiera na swym pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 4. Przewodniczącym Sądu Dyscyplinarnego może zostać jedynie osoba legitymująca się wyższym wykształceniem prawniczym lub posiadająca specjalistyczną wiedzę prawniczą, potwierdzoną doświadczeniem.
 5. Sąd Dyscyplinarny działa w oparciu o Regulamin Sądu Dyscyplinarnego Federacji uchwalony przez Zarząd na wniosek Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego.
 6. Do postępowania dyscyplinarnego wobec członków Federacji w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sądu Dyscyplinarnego Federacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1749), z wyłączeniem art. 82.

§ 32

Do zakresu działania Sądu Dyscyplinarnego należy w szczególności rozpoznawanie spraw dotyczących:
 1. naruszenia dobrego imienia Federacji oraz postanowień Statutu przez członków Federacji,
 2. sporów pomiędzy członkami Federacji, wynikłych na tle działania Federacji,
 3. naruszenia etyki i rzetelności prowadzenia działalności przez członków Federacji.

§ 33

 1. Sąd Dyscyplinarny wydaje oświadczenia dotyczące rozpatrzonych spraw.
 2. Sąd Dyscyplinarny może po przeprowadzeniu postępowania nałożyć na członka Federacji następujące kary:

  1) pisemne upomnienie wraz z nałożeniem obowiązku złożenia pisemnego albo publicznego przeproszenia poszkodowanego, za pośrednictwem mailingu lub pisemnej informacji skierowanej do wszystkich członków Federacji,
  2) zawieszenie w prawach członka Federacji na określony czas,
  3) skierowanie do Zarządu wniosku o wykluczenie członka z Federacji.
   
 3. Informację o wykluczeniu podaje się do wiadomości wszystkich członków Federacji.

ROZDZIAŁ V

Majątek i gospodarka finansowa

§ 34

 1. Źródłami majątku Federacji są:

  1) wpisowe i składki członkowskie;
  2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej;
  3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
  4) dochody z majątku Federacji i dochody z własnej działalności.
   
 2. Federacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Federacji podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 35

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Federacji uprawnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu:

  1) Prezes i Wiceprezes Zarządu,
  2) Prezes i Sekretarz Zarządu,
  3) Wiceprezes i Sekretarz Zarządu.
   
 2. Wyłącznie uprawnionym do składania oświadczeń woli Zarządu w sprawach majątkowych, w tym finansowych, zwłaszcza dotyczących zaciągania zobowiązań, prowadzenia rachunku bankowego i rozliczania należności Federacji, a także w sprawach związanych z prowadzeniem biura i dokumentacji Federacji, wspólnie z Prezesem Zarządu albo Sekretarzem Zarządu jest Wiceprezes Zarządu do spraw Organizacyjnych.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Federacji podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, a w drugim – bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 37

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Federacji podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Federacji.
Niniejszy Statut Federacji przyjęto Uchwałą nr 2 Zebrania Założycielskiego Członków Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców w dniu 21 stycznia 2017 roku w Warszawie i podpisano (przez Członków Założycieli):
 1. Wiesław Jan MODRAKOWSKI
 2. Eugeniusz KAZIENKO
 3. Marcin Andrzej BERENT
 4. Jerzy Adam PARTYŁA
 5. Rafał Szymon GOSPODARCZYK
 6. Wiesław Michał JODŁOWSKI
 7. Dariusz Jacek JERZEWSKI
 8. Andrzej MACHOWSKI
 9. Krzysztof Damian BERDELLA

AKTUALNOŚCI

Informacja z Panelu UJD

09.04.2024

W dniu 9 kwietnia 2024r. na zaproszenie Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie miałem przyjemność reprezentując Polską Federację Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców wziąć udział jako panelista w Panelu Ekspertów Kryminalistyki i Systemów Bezpieczeństwa oraz Inżynierii Bezpieczeństwa. Przedstawiłem studentom możliwości rozwijania kariery zawodowej w prywatnym sektorze bez...

Rekrutacja na szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

09.01.2024
W imieniu Polskiej Federacji Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Security College i Biura Bezpieczeństwa Andrzej Machowski, zapraszam do udziału w szkoleniu dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.   Szkolenie prowadzone w trybie trzech zjazdów weekendowych w Katowicach Al. Korfantego 141 w Centrum Turystyki OŚWIATA i BIZNES. Zaczynamy w sobotę w dniu 3.02.2023 r., kończymy w dniu 25.02.2023 r. egzaminem.   Zajęcia teor...

Relacja z III Konferencji detektywistycznej

24.11.2023

W dniu 24 listopada 2023r. w gościnnych murach Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie po raz trzeci Polska Federacja Detektywów Stowarzyszenie Przedsiębiorców zorganizowała Konferencję Popularnonaukową pt. „Współczesne problemy polskiej detektywistyki”.  Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie chętnych już na etapie rejestracji i zmusiło organizatorów do jej zablokowania na  kilka dni przed rozpoczęciem konferencji.

Przep...

Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® to unikalny projekt, który w branży detektywistycznej, a nawet szerzej – w sektorze prywatnej ochrony bezpieczeństwa nie miał swego odpowiednika. Federacja to nie tylko zrzeszenie najlepszych na rynku firm i przedsiębiorstw detektywistycznych; Federacja to nie tylko najwyższa jakość świadczonych usług i gwarancja ich uczciwego wykonania; Federacja to nie tylko biznesowa parasolka redystrybuująca zlecenia od Klientów z całej Polski; Federacja to nie tylko forum wymiany poglądów; myśli i doświadczeń; w końcu Federacja to nie tylko prawdziwe przyjaźnie i kontakty zawodowe; ale Federacja to także – a może i przede wszystkim – realne beneficja dla jej Członków.

W pierwszej kolejności, Polska Federacja Detektywów – Stowarzyszenie Przedsiębiorców® proponuje swym Członkom:

 • Specjalne warunki w zakresie składek OC detektywa
 • Bezpłatny dostęp do Raportów i Raportów Plus baz BIG Info-Monitor, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich
 • Atrakcyjne podróże z Travel a'la Carte

SEKCJE

PARTNERZY

Oświata Sp. z o.o.
Oświata Sp. z o.o.
World Association of Detectives
World Association of Detectives
International Association of Auto Theft Investigators
International Association of Auto Theft Investigators
International Police Association
International Police Association
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polski Związek Pracodawców Ochrona
Polska Izba Systemów Alarmowych
Polska Izba Systemów Alarmowych
EXPERTUS security-secret-services<sup>®</sup>
EXPERTUS security-secret-services®
Andrzej Machowski 4 Secure Business
Andrzej Machowski 4 Secure Business
BBM Andrzej Machowski
BBM Andrzej Machowski
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
Kancelaria Adwokacka Marcin Berent
REX Company S.A.
REX Company S.A.
AXA Expert
AXA Expert
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego
Beta Security System
Beta Security System
Ochrona Gospodarczyk
Ochrona Gospodarczyk
Detektywi.pl
Detektywi.pl
MODRAKOWSKI24.PL
MODRAKOWSKI24.PL
PART
PART
Orzeł detektywistyka
Orzeł detektywistyka
SZAFRAN
SZAFRAN
KOB GROUP
KOB GROUP
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
Kancelaria Kołodziej Sp. z o.o.
LOGICUS
LOGICUS
Detektyw AS
Detektyw AS
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
DETEKTYW ZYCHA
DETEKTYW ZYCHA
SOL Biuro Detektywistyczne
SOL Biuro Detektywistyczne
Sebastian Weiss
Sebastian Weiss
Gunpoint
Gunpoint
Detektywistyczne Biuro Śledcze
Detektywistyczne Biuro Śledcze
WAŻNA INFORMACJA DLA ZLECENIODAWCÓW USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH